Diễn tập phòng cháy chữa cháy trong hầm đường bộ Đèo Cả – 05/02/2018