Giới thiệu Cố vấn cấp cao mới – Mr. Dương Đăng Huệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo cả (DCIC) trân trọng giới thiệu nhân sự mới của Hội đồng Cố vấn Công ty tiếp nhận công việc từ ngày 12/03/2018: