Nhạc phẩm:

Lặng lẽ

06/06/2022

Lời: Hồ Minh Hoàng;
Phổ nhạc: Lê Bảo Long.