Nhạc phẩm:

Sông Cầu Quê Anh Sông Cầu Quê Em

13/02/2020

Tác giả: NS Quỳnh Hợp (TP.HCM)