Nhạc phẩm: Vượt bão CORONA

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long