CẶP ĐÔI KHÔNG HOÀN HẢO

22/02/2020

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đèo Cả với 09 người, bao gồm Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng, 05 Phó Chủ tịch và 03 Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách được phân chia thành 4 nhóm (2 người/nhóm). Nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã từng nắm giữ chức vụ quản lý điều hành chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Các nhân sự này đã trải qua kinh nghiệm thực tế với chuyên môn khác nhau, đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các nhân sự chủ chốt mỗi người đều có cá tính và quan điểm khác nhau, nhưng mỗi người cần phát huy hết điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để cùng hướng đến mục tiêu chung của tổ chức. Mô hình quản trị “Cặp đôi không hoàn hảo” đã được Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng xây dựng và áp dụng hiệu quả, cụ thể là: người có quyền điều hành thì sẽ không quyết định về tài chính, về nhân sự; và ngược lại người quyết định tài chính, nhân sự thì lại không có quyết định điều hành trực tiếp, như vậy “Cặp đôi không hoàn hảo” sẽ xác lập quan hệ tương tác hỗ trợ - giám sát lẫn nhau.

Hội đồng Quản trị chọn ra 9 người trong nhóm quy hoạch chủ chốt gồm (09 – 18 – 36 - 72) con người sẽ là trụ cột triển khai các chiến lược tổng thể theo các trục sau: (1) Quản lý nhân sự, pháp chế; (2) Quản lý tài chính và sử dụng vốn; (3) Quản lý hoạt động sản xuất và mua sắm thiết bị; (4) Quản lý các hoạt động tư vấn; (5) Quản lý các khu vực Bắc- Trung - Nam và các Dự án hạ tầng.

Bất cứ một nhân sự nào cũng đều có thể bị thay thế khi không còn phù hợp hoặc có suy nghĩ lệch lạc, sai khác với định hướng phát triển và tầm nhìn của Tập đoàn.