CHUYỆN 3 NGƯỜI

22/02/2020

Khi công cụ quản trị “Cặp đôi không hoàn hảo” vận dụng hiệu quả, thì mô hình điều hành để triển khai các công việc chi tiết của Ban Điều hành lại được thực hiện theo mô hình “Chuyện 3 người”, cụ thể là: 1 người thực hiện (Ban Điều hành) luôn luôn có 1 người kiểm tra (Ban Trợ lý, Kiểm soát nội bộ) và sẽ có 1 hoặc 1 nhóm người giám sát (Hội đồng Cố vấn, các chuyên gia độc lập khi cần) giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả công việc của cả người thực hiện và người kiểm tra. Với mỗi nhiệm vụ được giao luôn có nhiều thành phần tham gia cùng hỗ trợ, kiểm tra và giám sát để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của hệ thống một cách tối ưu nhất, hạn chế sai sót, tiêu cực với triết lý “một công việc chỉ xong khi hoàn thành 100%”, nếu đạt 99,99% thì vẫn chưa xem là hoàn thành, cần tiếp tục soát xét để đảm bảo hoàn thành. Một Dự án hoàn thành thì phải kết thúc khâu hoàn công, kiểm toán, quyết toán, thanh thải môi trường, kiểm định các tồn tại nếu có; đúc kết kinh nghiệm từ các lỗi thường, tổ chức công việc chưa phù hợp. Khi đó vai trò của Ban Trợ lý là thiết lập và duy trì kết nối, phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn và Ban Điều hành.