PHÉP TOÁN ĐỜI THƯỜNG

Từ giá trị nền tảng văn hóa doanh nghiệp, kết hợp với những trải nghiệm, đúc kết trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tổ chức, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã sử dụng những “phép toán đời thường” lấy con người làm trọng tâm để điều hành bộ máy Đèo Cả.

Bốn phép toán phổ thông đời thường “cộng - trừ - nhân - chia” đã được vận dụng trong triết lý hành động và sắp xếp lại trật tự một cách khéo léo: