PHÉP TOÁN ĐỜI THƯỜNG

22/02/2020

Từ giá trị nền tảng văn hóa doanh nghiệp, kết hợp với những trải nghiệm, đúc kết trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tổ chức, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã sử dụng những “phép toán đời thường” lấy con người làm trọng tâm để điều hành bộ máy Đèo Cả.

Bốn phép toán phổ thông đời thường “cộng - trừ - nhân – chia’’ đã được vận dụng trong triết lý hành động và sắp xếp lại trật tự một cách khéo léo:

Phép cộng: Cộng khát vọng, cộng trí tuệ, cộng nguồn lực.

Phép nhân: Nhân lên để vượt trội, đó là nhân kết quả, sáng kiến, niềm vui, năng lực cho sự đột phá.

Phép chia: Chia để tạo sự hài hoà, đó là chia trách nhiệm, quyền lợi, khó khăn và các mối quan hệ.

Phép trừ: Trừ để bền vững, đó là trừ lãng phí, toan tính tiêu cực, cám dỗ đời thường, san bớt cơ hội cho người yếu thế hơn.