THUYẾT “TAM ĐỊNH LUẬT”

22/02/2020

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng đã vận dụng thuyết “Tam định luật” từ suy nghĩ đến hành động, gồm: “Định tâm - Định hướng - Định lượng” làm tôn chỉ hành động, để củng cố ý chí và mục tiêu của các nhân sự trong hệ thống thấm nhuần “nền tảng văn hóa doanh nghiệp” với 07 tiêu chí: “Thành tâm – Tận lực – Trí tuệ - Tự tin - Trung tín – Tự hào – Tri ân”

- Định tâm: Giữ tâm trí cân bằng, thông tuệ để nhìn rõ thực tại. Yên tâm với công việc, vị trí công tác của mình nỗ lực vượt qua các khó khăn trong công việc.

- Định hướng: Xác định rõ phương hướng hoạt động của bản thân, phù hợp với định hướng của tổ chức và trung thành với định hướng đó.

- Định lượng: Lượng hóa được khối lượng công việc thực hiện và kết quả công việc cần đạt được trong khoảng thời gian nhất định để đánh giá và có giải pháp thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.