Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

16/05/2020

Ngày 15/5/2020 tại Hà Nội, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dưới sự chủ trì của ông Lưu Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT.

Tham dự Đại hội có tất cả các cổ đông và các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng các bộ phận chuyên trách của Công ty.

Đại hội đã nghe và thống nhất thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020. Đại hội cũng thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ông Lưu Xuân Thủy – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

Ông Lưu Xuân Thủy nhấn mạnh thời gian tới Ban Điều hành cần sớm hoàn thành công tác quyết toán dự án để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, nhà thầu; tính toán các phương án tăng doanh thu trạm thu phí; bám sát các thủ tục điều chỉnh phương án tài chính, cơ cấu khoản nợ và hoàn thành việc ký phụ lục hợp đồng với UBND tỉnh Lạng Sơn; đồng thời tiếp tục công tác kiện toàn cơ cấu nhân sự để tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguồn chi của Công ty.

Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Dương Hùng, đại diện cổ đông Công ty cổ phần Licogi 16 đánh giá cao kết quả làm việc của HĐQT và Ban Điều hành, đặc biệt là công tác cơ cấu lại khoản nợ cho dự án. Với vai trò nhà đầu tư đồng thời là nhà thầu, ông Bùi Dương Hùng đề nghị Ban điều hành quan tâm đến việc hoàn thiện phần VO, phối hợp với nhà thầu để hoàn thành công tác quyết toán nhằm giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư và nhà thầu.

Ông Phan Văn Thắng - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020

Trong khuôn khổ Đại hội, HĐQT trình kế hoạch góp vốn theo kế hoạch thực hiện dự án và phương án tài chính được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 25/3/2020. Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.293,836 tỷ đồng lên 1.493,836 tỷ đồng (tăng 200 tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu cũng được Đại hội thống nhất và giao HĐQT triển khai thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã biểu quyết thông qua thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT. Theo đó miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hồ Minh Hoàng và ông Vũ Minh Hoàng; đồng thời bổ sung ông Phan Văn Thắng vào HĐQT Công ty.

Với thành quả đã đạt được trong năm 2019 cùng sự đồng lòng của HĐQT, Ban Điều hành và đội ngũ lãnh đạo chuyên môn, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn quyết tâm tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020, góp phần phát triển Công ty và thúc đẩy nền kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương.

Ngọc Trang