Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị

03/07/2019

Ngày 2/7/2019, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị (BOT BG-LS-HN) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Ngoài các cổ đông, còn có các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, ban điều hành, Giám đốc ban QLDA và các trưởng/phó phòng/ban của Công ty BOT BG-LS-HN tham dự đại hội.

Tại đại hội, đoàn chủ tịch đã thông qua chương trình cuộc họp thường niên năm 2019 của đại hội đồng cổ đông, thông qua báo cáo của ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các cổ đông cũng đã thảo luận về các vấn đề vốn góp, sử dụng vốn, chi phí doanh nghiệp năm 2019.

Đoàn chủ tịch đại hội

Thông qua báo cáo ban điều hành công ty, các cổ đông đánh giá cao những cố gắng khi đã giải quyết được một số vấn đề quan trọng của dự án, đồng ý khoán một chi phí hợp lý để ban điều hành chủ động trong việc giải quyết công việc.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các cổ đông đề nghị ban điều hành tập trung mọi nguồn lực nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến tín dụng của dự án. Hướng đến mục tiêu trong năm 2019, công ty giải ngân được tín dụng để triển khai thi công toàn tuyến.

Ban Truyền thông