HAMADECO đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019

27/07/2019

Ngày 26/7/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã tổ chức đã đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là 174 cổ đông, nắm giữ 7.650.820 cổ phần, chiếm 96,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Ngoài ra, đại hội còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng/Phó phòng/ban của công ty và các khách mời.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thay đổi tên công ty từ “Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hai Van Tunnel Management And Operation Joint Stock Company, viết tắt là Hamadeco) trở thành “Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, (Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company, viết tắt là DII)”.

Đại hội cũng thống nhất nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 – 2019), thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty.

Chủ trương đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông do thành viên đoàn chủ tịch trình bày đã được đại hội thống nhất cao.

Ban Truyền thông