Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tổng quan

Đường cao Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài 121km, trong đó, trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52km và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63km. Đường cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc có tốc độ 80Km/h. Điểm đầu dự án tại Km0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn); điểm cuối tại Km115+00 tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Tập đoàn Đèo Cả tham gia nghiên cứu dự án từ năm 2018. Tổng mức đầu tư 21.615 tỷ dồng.

Thông tin dự án

Tên dự án

Đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Loại, cấp công trình

Công trình giao thông đường bộ, công trình cấp I;

Tổng mức đầu tư

Hơn 21.150 tỷ đồng

Thời gian thực hiện

 

Địa điểm thực hiện

Tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng