Bản cáo bạch

 

Xem bản cáo bạch

Điều lệ công ty

 

Xem chi tiết điều lệ công ty

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thông qua chính thức vào ngày ... tháng ... năm 2018.