Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng được đầu tư như thế nào?

20/08/2020

Cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được đầu tư theo 2 giai đoạn, với tổng vốn 20.939 tỷ đồng.