Họp triển khai chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

15/02/2020

Ngày 12/02/2020, ông Lưu Xuân Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Đèo Cả chủ trì cuộc họp triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT theo thông báo kết luận số 12/2020/TB-BTL ngày 10/02/2020. Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng cố vấn, Ban Trợ lý, Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn và các đơn vị thành viên, Trưởng/Phó các Ban/Phòng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, các nhân sự liên quan khác.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên tham gia cuộc họp, ông Lưu Xuân Thủy phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên HĐQT.

Theo đó, mỗi Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chủ trì, phối hợp với các Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT khác, Ban Điều hành Tập đoàn, Ban Điều hành các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2020 phù hợp với từng nhiệm vụ được giao, đồng thời tham vấn ý kiến Hội đồng cố vấn để hoàn thiện và báo cáo Chủ tịch HĐQT vào đầu tháng 3/2020.

Ông Lưu Xuân Thuỷ yêu cầu Ban Pháp chế xây dựng quy định về mô hình tổ chức, chức năng và nhiệm vụ; xây dựng quy trình xử lý văn bản; quy định về phân công nhiệm vụ trong Ban và cách quản lý vận hành bộ máy Pháp chế xuyên suốt từ Tập đoàn xuống các đơn vị thành viên. Xây dựng định biên nhân sự và nhu cầu tuyển dụng, đào tạo trong thời gian tới, hoàn thiện trong tháng 02/2020.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị chu đáo cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông các đơn vị, nâng cao công tác an ninh trong toàn hệ thống được yêu cầu chú trọng.

Ông Lưu Xuân Thuỷ cũng phân công nhiệm vụ cho các nhân sự để phát triển dự án mới, theo đó cần nhận rõ khả năng và xác định mức độ ưu tiên, tập trung vào các dự án đã được phê duyệt và bố trí vốn.

Chính Phó chủ tịch Thường trực HĐQT sẽ chủ trì việc thực hiện phương án kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức – hoạt động Kiểm soát nội bộ, chú trọng tới việc phân công nhân sự chuyên trách theo từng lĩnh vực, từng vùng và đảm bảo kết nối tập trung. Thực hiện đầy đủ các hoạt động “Tiền kiểm – Hậu kiểm – Phúc kiểm” đối với mọi hoạt động.

T.T