Tập đoàn Đèo Cả:

Hợp nhất hệ thống quản trị, Tái cấu trúc các ban chuyên môn

24/04/2020

Trong thời gian chấp hành phòng chống dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội, Tập đoàn Đèo Cả đã thực hiện Chương trình Hợp nhất hệ thống quản trị và Tái cấu trúc các ban chuyên môn nhằm kiện toàn bộ máy quản trị điều hành lấy “Tập đoàn làm trung tâm” và nâng cao năng lực chuyên môn, tối ưu hóa nguồn lực. Nội dung chính chương trình gồm có Hợp nhất hệ thống quản trị điều hành và Tái cấu trúc các ban chuyên môn.

Các ban chuyên môn báo cáo đề cương trước Chủ tịch HĐQT

Đối với việc hợp nhất Hệ thống quản trị điều hành, xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức và xác lập các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, phòng ban, các tổ/nhóm chuyên trách, đồng thời tái cơ cấu nhân sự nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý xuyên suốt hiệu quả. Trong đó, Tổ Thư ký sáp nhập vào Ban Trợ lý thành “Ban trợ lý – Thư ký” thực hiện chức năng giúp việc cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT. Ban QLRR & KSNB trực thuộc HĐQT và Ban Pháp chế trực thuộc Ban Điều hành hợp nhất thành “Ban KSNB-Pháp chế” chuyển về trực thuộc Ban Điều hành, tương tự Ban Truyền thông được chuyển từ HĐQT về Ban Điều hành quản lý.

Tái cấu trúc các Ban chuyên môn nhằm xác lập lại vai trò, chức năng của từng Ban đảm bảo bao trùm được hết hoạt động của Tập đoàn. Các Ban có chức năng gần tương đồng thì sáp nhập lại như “Ban QLRR & KSNB” và “Ban Pháp chế”, đồng thời có những Ban thì mở rộng phạm vi chức năng như “Ban Mua sắm & Quản lý thiết bị” vừa thực hiện chức năng mua sắm vừa quản lý thiết bị. Đối với “Ban đầu tư & Phát triển dự án” nay đã cơ cấu nhân sự chuyên trách để thường trực hoạt động đáp ứng được yêu cầu mới trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập. Nội dung tái cấu trúc xác lập chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự, chính sách và công cụ quy trình.

Hiện nay, các ban chuyên môn đã được thông qua bước bảo vệ đề cương, trình bày nội dung đề án lần 1 trước Ban Tái cấu trúc.

Dự kiến, Ban Tái cấu trúc phối hợp cùng các Ban chuyên môn thực hiện chuyến khảo sát thực tế các đơn vị trong toàn hệ thống từ sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đồng thời phổ biến trao đổi thông tin về Chương trình Tái cấu trúc, Văn hóa doanh nghiệp, hệ tư tưởng và công cụ điều hành của chủ tịch Tập đoàn, cũng như tìm hiểu, nhận diện những vấn đề tồn tại, hạn chế làm cơ sở xây dựng hoàn thiện Đề án Tái cấu trúc thực tiễn, khoa học, hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2020, các ban chuyên môn sẽ báo cáo bảo vệ Đề án trước Hội đồng quản trị, sau đó đưa vào áp dụng chính thức.

BAN TÁI CẤU TRÚC