VỚI ĐỐI TÁC

23/06/2018

- Thiết lập các mối quan hệ, hợp tác dựa trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.
- Các chính sách, chủ trương hoạt động của Tập đoàn đều đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.
- Hỗ trợ nhau cùng phát triển, đạt đến những thành tựu cao nhất.