VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

23/06/2018

Ban lãnh đạo Tập đoàn cùng các nhà đầu tư (các công ty thành viên) hợp tác phát triển trên tinh thần tạo điều kiện gia tăng lợi ích và sẵn sàng chia sẻ rủi ro cùng nhau, thể hiện qua các cam kết:
- Minh bạch thông tin hoạt động của tất cả các bên liên quan.
- Các cổ đông, nhà đầu tư có quyền giám sát, góp ý hoạt động của các đơn vị liên quan nhằm mục đích xây dựng và phát triển Tập đoàn.