Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tại các dự án
Công trường
15/06/2022
2
Tại các dự án
Công trường
15/06/2022
3
Tại các dự án
Công trường
15/06/2022
5
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
15/06/2022
6
Tại các dự án
Công trường
15/06/2022
7
Tp Hồ Chí Minh
Văn phòng
15/06/2022