Nhạc phẩm: Giá trị thực

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long

Bài viết liên quan