Nhạc phẩm: Khát vọng Cửu Long Giang

Lời: Hồ Minh Hoàng;

Phổ nhạc: Lê Bảo Long

Bài viết liên quan