Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty UDIC

18/07/2019

Ngày 15/7/2019, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư - UDIC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 04 cổ đông, nắm giữ 81.573.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Trưởng/Phó phòng/ban của Công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo số 1406/2019/BC-UDIC ngày 14/06/2019 của Ban Điều hànhvề tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 18/06/2019, báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018 về kế hoạch năm 2019.

Đại hội cũng thống nhất về việc phân phối lợi nhuận năm 2018, thông qua việc miễn nhiệm thành viên, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức lại doanh nghiệp.

N.T