Tầm nhìn

Nhà đầu tư hạ tầng giao thông "Hàng đầu trong nước và vươn tầm quốc tế"

 

Sứ mệnh

Góp phần mang lại cuộc sống an toàn và sung túc cho con người, đất nước Việt Nam

Chúng tôi cam kết:

  • Đối với đất nước: Vì phồn vinh, hùng cường.
  • Đối với cộng đồng: Các hoạt động, sản phẩm của doanh nghiệp đều nhắm đến mục tiêu tiện ích, an toàn nhằm phục vụ xã hội.
  • Đới với cổ đông: Lợi ích của cổ đông cũng là lợi ích của doanh nghiệp. Gia tăng lợi ích và chia sẻ rủi ro là trách nhiệm của doanh nghiệp và cổ đông.
  • Đối với đối tác: Tôn trọng, tin cậy. Các chính sách, chủ trương hoạt động đều đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.
  • Với người lao động: Nhân sự là tài sản, hạt nhân phát triển doanh nghiệp. Sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công, sung túc, hạnh phúc của người lao động.