Tuyển dụng

Địa điểm

Khối

 

Stt
Vị trí tuyển dụng
Địa điểm
Khối
Ngày hết hạn
1
Tp Hồ Chí Minh
Ban kế hoạch kỹ thuật
30/12/2021
2
Tp Hồ Chí Minh
Hành chính nhân sự
30/12/2021
3
Tp Hồ Chí Minh
Ban Đầu tư & phát triển dự án
30/12/2021