Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả chúc tết trực tuyến CBNV trong toàn hệ thống ngày 17.2.2021

Ngày 17-2-2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã chúc tết trực tuyến CBNV trong toàn hệ thống