Họp Ban chỉ đạo dự an cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại Lâm Đồng ngày 11-3-2021

Ngày 11-3-2021, tại Lâm Đồng đã tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh