Lễ ký cam kết thi công vượt tiến độ Dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn