Thách thức chuyển đổi số & lãnh đạo chuyển đổi số:

Nghiên cứu mẫu Tập đoàn Đèo Cả tại Việt Nam

06/07/2023

PhD. Nguyễn Mạnh Cường