“Sử dụng - trọng dụng nhân sự”

17/02/2024

Ngày 17/2/2024, tại Bình Định, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã họp về mục tiêu chiến lược và công tác nhân sự năm 2024 với chủ đề trọng tâm “Sử dụng - Trọng dụng nhân sự”. Cuộc họp đầu năm của HĐQT Tập đoàn còn có sự tham dự của các đối tác chiến lược trong nước và nước ngoài.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp này, Văn phòng Hội đồng quản trị đã báo cáo công tác nhân sự. Trong đó, phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, văn phòng hội đồng quản trị và đề xuất phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng cố vấn. Các báo cáo đã được thành viên Hội đồng quản trị phát biểu nêu ý kiến và tham mưu của hội đồng cố vấn trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, xem xét các công cụ để đảm bảo sự thành công cho các mục tiêu của Tập đoàn. Việc sử dụng, trọng dụng nhân sự được Chủ tịch HĐQT đề ra dựa trên tinh thần sòng phẳng, thưởng phạt phân minh, rõ ràng.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Lê Quỳnh Mai - PCT HĐQT đã trình bày mục tiêu chiến lược năm 2024. Theo đó, về quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn sẽ thúc đẩy sâu rộng văn hoá Đèo Cả, đào tạo quy hoạch, chính sách cho nhân sự, ứng dụng công nghệ số, kiểm soát và chiến lược kết nối các nhà đầu tư, chuỗi cung ứng dịch vụ, đào tạo.

Đối với công tác thi công - O&M Đèo Cả tiếp tục đảm bảo hiệu quả, tiến độ, chất lượng, các gói thầu đang thực hiện, chuẩn bị năng lực để đấu thầu O&M các công trình hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2026, kiểm soát hiệu quả thi công, hoàn thiện mô hình tổng thầu thi công đường bộ, đường sắt, hợp tác thi công các dự án ở nước ngoài, đầu tư thiết bị thi công chủ chốt cho đến năm 2030.

Ông Lê Quỳnh Mai - PCT HĐQT trình bày mục tiêu chiến lược năm 2024

Về chiến lược đầu tư dự án, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các dự án hạ tầng giao thông và nghiên cứu một số lĩnh vực khác, thực hiện và chuẩn bị đầu tư các dự án mô hình PPP++, phát triển kết nối các nhà đầu tư, nhà thầu song hành mô hình PPP++, chuẩn bị năng lực, tài chính và huy động vốn cho các dự án PPP++.

Nội dung cuộc họp lần này đã mở rộng vấn đề tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đối tác và yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động, đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện “chiến lược kết nối”.

TT