Giao nhiệm vụ nâng cao học vị cho nhân sự quản lý, điều hành

07/11/2023

Ngày 30/10/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã ký nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT về việc giao nhiệm vụ học tập, nghiên cứu nâng cao học vị đối với nhân sự tham gia công tác quản lý, điều hành.

Theo đó, HĐQT giao nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đối với các Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (không bao gồm thành viên độc lập HĐQT) tham gia chương trình nghiên cứu sinh theo lĩnh vực được phân công và đến 31/12/2028 đạt học vị tiến sĩ.

Trích lục nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT về việc giao nhiệm vụ học tập, nghiên cứu nâng cao học vị đối với nhân sự tham gia công tác quản lý, điều hành

HĐQT cũng giao nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đối với Ban Điều hành Tập đoàn, Ban Điều hành đơn vị thành viên và Văn phòng HĐQT (Chánh Văn phòng/phó Chánh Văn phòng, trợ lý, thư ký, chuyên viên tổng hợp) tham gia học tập chương trình cao học theo lĩnh vực chuyên môn được phân công đến 31/12/2026 đạt học vị thạc sĩ.

HĐQT giao Tổng Giám đốc phụ trách quản lý điều hành chung quyết định danh sách nhân sự tham gia các chương trình nói trên.

Văn hoá và con người là hai thứ không thể vay mượn được. Ở Đèo Cả học tập là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cấp trình độ của hệ thống và đa dạng hoá năng lực cho mỗi cá nhân để đáp ứng yêu cầu của công việc đặt ra trong thời gian tới.

Để cụ thể hoá các chương trình đào tạo các cấp, tháng 4/2023, Tập đoàn Đèo Cả đã đưa vào sử dụng Trung tâm Huấn luyện thực hành Đèo Cả tại Đà Nẵng. Nhiệm vụ của trung tâm là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tổ chức. Công trình có phòng hội nghị phục vụ các chương trình đào tạo quy mô hơn 300 người, là nơi sinh hoạt của Đảng ủy, đoàn thanh niên, công đoàn Công ty và các phòng huấn luyện thực hành như: PCCC, CHCN, Hạt quản lý đường bộ.

Ngày 30/9, vừa qua, Đèo Cả và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) cũng đã công bố thành lập Viện Nghiên cứu-Đào tạo Đèo Cả (DCI).

Mục tiêu của Viện DCI là thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới và bền vững trong lĩnh xây dựng công trình, hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam; Cung cấp nhân sự chất lượng cao về kiến thức và khả năng thực tiễn đã được đào tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, hạ tầng và giao thông vận tải; Tham mưu chính sách, chiến lược phát triển công nghệ vật liệu và hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam.

TT